fbpx

Ostutingimused ja privaatsuspoliitika

Üld- ja ostutingimused

 • Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toote kohaletoimetamise viis (tulen ise poodi järele – tasuta, kullerteenus – vastavalt valikule). Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi või krediitkaadi kaudu.
 • Arve tasumine toimub Montonio Finance OÜ kaudutades pangalinke või krediitkaarte. Tasuda saab ka järelmaksuga.
 • Tellimus täidetakse alates tasumisele kuuluva summa laekumise teadaandest LeBloom lillepoe e-posti aadressile [email protected]
 • LeBloom OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, LeBloom OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance AS-ile.
 • Taganemisõigust ei kohaldata lepingule, mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti (Võlaõiguseadus § 47 lõige 3 (4)).
 • Liisu Lilled ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast toote üleandmist ostjale.
 • Teenindamine toimub vastavalt lahtiolekuaegadele esmaspäevast pühapäevani kell 09-22.00, v.a juhtudel kui ei ole teavitatud teisiti.
 • Kullerteenuse osutamine toimub hommikul kella 9-st ja kimpe väljastame vastavalt tellimustele kuni poe sulgemiseni.
 • Poes kohapeal toimub teenindamine 09 kuni 22:00ni.Teenindus on ainult iseteeninduskassas.
 • Poes saab ostu eest tasuda ainult iseteeninduskassas kas pangakaardiga  või täpse sularaha makse korral ka sularahas.
 • Iseteendinduskassas saab ostu sooritada skaneerides tootesildi kuupikskänneris ja vajutades maksa nupule. Ostes lõikelilled, tuleb valida sobiv lõikelille kogus.

Makse- ja tarnetingimused

 • Arveldamine toimub eurodes.
 • Arve tasumine toimub Montonio Finance OÜ teenuseid kasutades.
 • Tellimus täidetakse alates tasumisele kuuluva summa laekumise teadaandest LeBloom OÜ e-posti aadressile [email protected].
 • Tellimus täidetakse tellija poolt esitatud kuupäeval ja kellaajal.
 • Kui ostja soovib tootele ise järele tulla, siis saab seda teha terve järgmise päeva jooksul  (olenemata kellaajast, mis tellimuses määrati).
 • Kui ostja soovib ise tellimusele järgi tulla, saab ta lillepoelt kõne või kirja täpsemate juhistega, kust tellitud lilled kätte saab.
 • Kui ostja soovib kasutada kullerteenust toote kohaletoimetamiseks, siis täidetakse tellimus vastavalt vormis esitatud kuupäevale ja kellaajale.

Privaatsuspoliitika

 1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja LeBloom OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

 1. Isikuandmete säilitamine kogumine, töötlemine.

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, säilitab ja töötleb, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt e-posti ja kodulehe  vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, kasutada, korraldada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid õiged, täpsed ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 1. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Sünnikuupäev

3.1.2. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Maksekaardi detailid;

3.1.7. Arvelduskonto number;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3.1andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

3.3.2 isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

3.3.3 isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

3.3.4.isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.3.5 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

 1. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil [email protected]

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 1. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.lebloom.ee kaudu .